Ochrana osobných údajov

Ďakujem za Vašu návštevu na mojich stránkach, teší ma Váš záujem. Beriem ochranu vašich súkromných údajov vážne a chcem, aby ste sa pri návšteve mojich internetových stránok cítili dobre. Ochrana vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov je pre mňa dôležitou záležitosťou, ktorú pri mojich prezentačných a obchodných procesoch beriem na zreteľ.

Osobné údaje, ktoré sú získavané počas návštevy týchto webových stránok, spracovávame v súlade so Zákonom  o ochrane osobných údajov.

Právo na informácie

Na požiadanie vám integrita, oz, podľa možnosti obratom a písomne oznámi, či a aké osobné údaje má o vás zaznamenané. Pokiaľ by napriek nášmu úsiliu o správnosť údajov a aktuálnosť, boli zaznamenané nesprávne informácie, na požiadanie ich opravíme.

Pokiaľ máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete ich smerovať na otazkyzavinačvieraspring.eu, kde vám sme k dispozícii nielen v prípade žiadosti o informácie, ale aj v prípade podnetov alebo sťažností.

Kódex ochrany údajov

Získavanie a spracovávanie osobných údajov

Keď navštívite naše webové stránky, zaznamenajú naše webové servery standardným spôsobom IP adresu, ktorá vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, webovú stránku, z kterej nás navštívite, webové stránky, které u nás navštívite, a tiež dátum a dĺžku návštevy. Osobné údaje sa zaznamenajú iba vtedy, keď nám ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad v rámci registrácie, ankiet, vypísanie cien alebo na realizáciu zmluvy.

Bezpečnosť

Integrita, oz,  prijíma technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, aby chránilo u nás vedené údaje, proti manipulácii, strate, zničeniu a zásahu nepovolaných osôb. Naše bezpečnostné opatrenia sa s vývojom technológií neustále zlepšujú.

Použitie a postúpenie osobných údajov

Integrita, oz,   používa vaše osobné údaje na účely technickej správy webových stránok, zákaznícku administratívu, na ankety týkajúce se produktov a na marketingové účely, vždy iba v takom rozsahu, aký je k tomu potrebný.

Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom, iba v rámci záväzných právnych predpisov. Naši spolupracovníci, agentúry a obchodníci sú z našej strany viazaní diskrétnosťou.

Možnosť odhlásenia

Chceme vaše údaje použiť k tornu, aby sme vás mohli informovať o našich aktivitách,  produktoch a službách, prípadne zistiť váš názor na ne. Účasť na takýchto akciách je, samozrejme, dobrovoľná. Pokiaľ by ste s nimi nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje podľe toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť, s pomocou odhlasovacieho odkazu, uvedeného v pätičke každého emailu.

Cookies

Integrita, oz,  používa cookies k tomu, aby mohlo sledovať preferencie návštevníkov a aby mohlo podľa toho optimálne vytvárať webové stránky. Cookies sú malé “súbory”, které sa uložia na váš pevný disk. To vedie k uľahčeniu navigácie a zabrzpečeniu vysokej miery užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať k zisteniu, či jste už zo svojho počítača navštívili naše stránky. Identifikuje se iba cookie na vašem počítači.

Používanie cookies môžete deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Prohlásenie predávajúceho: _integrita, oz, sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chráněné proti zneužitiu. Údaje, které uvádzate v objednávke eBookov a ďalších produktov sú nevyhnutné pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii celého obchodu, vrátane nevyhnutných účtovných operácií, vystavenie daňových dokladov, identifikáciu Vašich bezhotovostných platieb a pre komunikáciu s Vami.

Vaše detailné osobné dáta i údaje o nákupoch sú ukladnené v databázi, s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

Súhlas registrujúceho sa návštevníka webu: Vyplnením webového formulára súhlasí kupujúci so zaradením všetkých ním vyplnených osobných údajov do databázy integrita, oz,ako správca, a s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely a obchodné oznamy prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona, a to na dobu do odvolania súhlasu.

Zároveň registrovaný dáva súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal informácie o pripravovaných akciách a ponuke svojich  obchodných partnerov.

 

Ochrana osobných údajov

Podmienky spracúvania osobných údajov prostredníctvom webovej stránky internetového obchodu integrita oz. www.vieraspring.eu.

 

Občianske združenie integrita  (ďalej len „prevádzkovateľ“) spracúva Vami poskytnuté osobné údaje, v súlade s ustanoveniami Zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. v aktuálnom a platnom znení (ďalej len „Zákon“).

 

Prevádzkovateľ spracúva Vami poskytnuté osobné údaje na webovej stránke prevádzkovateľa za účelom predaja tovaru kupujúcim, vyhotovenia faktúry a odoslania tovaru. Osobné údaje sa spracúvajú v informačnom systéme IS elektronický obchod (e-shop). Rozsah spracúvaných osobných údajov je : meno, priezvisko, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa, bankové spojenie.

 

Uvedené osobné údaje sa spracúvajú na žiadosť dotknutej osoby v rámci zmluvného/predzmluvného vzťahu, súlade s § 10 ods. 3 písm. b) Zákona a ďalších právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 542/2002 Z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom a administratívnom styku.

 

Uvedené osobné údaje poskytujete dobrovoľne, v prípade neposkytnutia všetkých povinných vyššie uvedených osobných údajov, Vám prevádzkovateľ nezaručuje poskytnutie služby.

 

Poskytnutím vyššie uvedených osobných údajov sa zaväzujete, že osobné údaje sa týkajú Vašej osoby, alebo spoločnosti v mene ktorej ju máte právo registrovať a údaje sú uvedené správne. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené uvedením nesprávnych údajov. Poskytnutie nepravdivých osobných údajov je sankciované zo Zákona.

 

Tretie strany/Príjemcovia, ktorým môžu byť Vami poskytnuté osobné údaje sprístupnené na nahliadnutie, prípadne poskytnuté na spracúvanie sú oprávnené subjekty, ktorým to umožňuje osobitný zákon v zmysle § 10 ods. 2 zákona.

Poskytnuté osobné údaje sa nebudú zverejňovať, ani prenášať do tretích krajín mimo EU a EHP.

 

Vaše osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať od zaregistrovania na web stránke prevádzkovateľa až po dobu vášho odhlásenia z databázy. Prostredníctvom odkazu nachádzajúcom sa v každom maile budú Vaše osobné údaje bezpečne vymazané zo systému.

 

Zároveň môžete požiadať prevádzkovateľa o preukázanie totožnosti oprávnenej osoby u prevádzkovateľa, ktorá získava Vaše osobné údaje, a využiť svoje práva pri spracúvaní osobných údajov, podľa § 28 zákona.